RØRUP. DK

VEDTÆGTER
FOR
RØRUP SOGNEFORENING

(Vedtaget på generalforsamling 10. februar 2005)
(ændret på generalforsamlinger 1/6 2006, 1/2 2007, 18/2 2008, 28/2 2012 og 26/2 2013)

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Rørup Sogneforening
Foreningens adresse er
Rørup Borgerhus, Gelstedvej 10, 5560 Aarup
§ 2
Formål.
Foreningens formål er at samle sognets borgere i en ikke partipolitisk forening, hvis opgave er at medvirke til almindelig oplysning, kulturelle, og festlige arrangementer samt sportslige aktiviteter for både børn og voksne. Foreningen skal arbejde for veje og pladsers forskønnelse i Rørup Sogn, samt varetage borgernes interesser i forhold til offentlige myndigheder.Det er endvidere foreningens opgave at drive Borgerhuset og sikre, at ejendommen bevares som møde– og samlingssted for sognets borgere.
§ 3
Medlemsforhold
A.  Optagelse : Som medlem kan optages enhver person med bopæl i Rørup Sogn
B. Medlemskab kan tegnes som enkeltperson, husstand eller firma.
Også udenfor sognet boende kan optages som passive medlemmer og deltage i foreningens aktiviteter.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen
C. Eksklusion : Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte, at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.
D. Kontingent : Generalforsamlingen fastsætter for hvert regnskabsår efter indstilling fra bestyrelse kontingentet.
§ 4
Bestyrelse
A.: Valg
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer bosiddende i Rørup Sogn. Ved flere bestyrelsesmedlemmer skal antallet altid være ulige. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. Der vælges hvert andet år skiftevis 2 og 3, 3 og 4, o.s.v. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.
Genvalg kan finde sted på alle poster.
B.: Opgaver :
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreninge i alle forhold.

Bestyrelsen aftaler med en eller flere personer, gerne uden for bestyrelsen, om kan forestå udlejning , opsyn, rengøring m.v. af Borgerhuset
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år, senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at arbejde med foreningens opgaver.
Et bestyrelsesmedlem kan medvirke i flere udvalg.
F.eks.
1. Husudvalg , der varetager opgaver vedr. Borgerhuset, husbestyrer, udlejning, vedligeholdelse ude og inde m.v.
2. Kultur/fritidsudvalg , der varetager opgaver vedr. foredrag, sammenkomster, fester, sang, m.v.
3. Sports/aktivitetsudvalg , der varetager opgaver med boldspil, badminton, gymnastik, cykel - og vandreture m.v.
4. Lokaludvalg, der varetager opgaver af almen interesse for sognets beboere i forhold til offentlige myndigheder ( region, kommune) m.v. og medvirker i Rørup Borgergruppe.
De enkelte udvalg kan benytte sig af hjælpere udenfor bestyrelsen til praktiske ting, idéer, rådgivning.
Beslutninger træffes af den samlede bestyrelse ved simpel stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer heriblandt formand eller næstformand er til stede.
Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden og afholder bestyrelsesmøder, når formanden finder det fornødent, eller det kræves af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat som underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
§5
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i Aarup og omegns folkeblad og evt. ved omdeling af indbydelser med angivelse af dagsorden, der altid skal omfatte :

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere, optælling af stemmeberettigede medlemmer.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/formanden
4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/kassereren
5. Forslag til budget, samt fastsættelse af kontingent.
6.
Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse, samt valg af suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal.
Afstemningsformen er skriftlig med mindre generalforsamlingen beslutter andet.
Hvert enkeltmedlem, husstand og firma har 1 stemme på generalforsamlingen.
§6
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når 10 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen.
Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter en sådan modtaget begæring.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel ved annoncering i Aarup og omegns folkeblad og evt. ved omdeling af indbydelser med angivelse af dagsorden.
§7
Regnskab og Revision
Foreningens økonomi baseres på medlemskontingent, salg af medlemsbeviser (Borgerhuset), udlejning af Borgerhuset samt indtægter ved arrangementer og aktiviteter.
Medlemsbevis til Borgerhuset giver ret til 10 % rabat på leje af Borgerhuset.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens forslag.
Kontingent opkræves 1 gang om året, senest i marts måned.
Pris på udlejning af Borgerhuset, service m.v. fastsættes af bestyrelsen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år, og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år.
Genvalg kan finde sted.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.
Kassereren fremlægger ajourført regnskab og kontoudtog fra bank ved hvert bestyrelsesmøde.
Der føres kassebog over samtlige indtægter og udgifter, og udarbejdes årligt regnskab og budget.
Foreningens formue skal udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, anbringes sikkert til bedst mulig rente.
§8
Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Optagelse af lån eller køb og salg af fast ejendom kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende
§9
Vedtægtsændringer
Forslag om ændringer af nærværende vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§10
Foreningens opløsning.
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på et bestyrelsesmøde med deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer, samt vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet af samtlige medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med ”Foreningens opløsning” som eneste punkt på dagsordenen.
På denne ekstraordinære generalforsamling kan opløsningen vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Indkaldelse til opløsende generalforsamling sker som ved ordinær generalforsamling.
Ved foreningens opløsning skal ejendommen, inventar m.m. afhændes og al gæld indfries.
Ved foreningens opløsning skal foreningens eventuel overskydende formue gå til almennyttige eller velgørende formål først og fremmest i foreningens virkeområde.
Den sidste og opløsende generalforsamling beslutter hvorledes, eller vælger de personer, som skal stå for fordelingen af de i foreningen værende midler.
§11
Tvistigheder
Tvistigheder mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer kan ikke indankes for domstolen, men kan afgøres ved generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk